photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

V edycja konkursu "Najlepsi z Najlepszych"

06-02-2014 18:07:52

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle informuje, że ZG ZOSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do 28 lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”. W V edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2013 roku.

 

Regulamin Konkursu „Najlepsi z Najlepszych”

na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna

 Cel konkursu:

Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) i jej Opiekuna ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP), a w jego imieniu Komisja ds. Młodzieży ZG ZOSP RP.

Uczestnicy:

W konkursie mogą uczestniczyć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju wraz z ich opiekunami.

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia mogą dokonać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, w terminie do końca lutego każdego roku.

Kryteria:

Ocenie podlega:

Podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom m.in. poprzez:

- udział w konkursach o tematyce pożarniczej,

- realizację programu szkolenia MDP,

- sprawdzanie wiedzy członków MDP,

- zdobywanie specjalności pożarniczych, itp.

Propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku m.in. poprzez:

- organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych w różnego rodzaju placówkach,

- przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,

- tworzenie stron internetowych, plakatów, ulotek informacyjnych itp.

Rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki m.in. poprzez:

- udział w zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych,

- organizowanie wspólnych wycieczek,

- przygotowanie i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych itp.

Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku m.in. poprzez:

- wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej,

- prowadzenie i współtworzenie zespołu tanecznego, teatralnego, orkiestry,

- prowadzenie kącika pamięci,

- prowadzenie kroniki,

- udział w uroczystościach strażackich, środowiskowych, akcjach charytatywnych, wolontariacie,

- sprawowanie opieki nad grobami strażaków i miejscami pamięci itp.

Organizacja MDP m.in. poprzez:

- posiadanie regulaminu organizacyjnego MDP,

- samorządność drużyny,

- współpracę z OSP i innymi organizacjami,

- nowatorski sposób prowadzenia spotkań z drużyną,

- umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania dotacji od sponsorów, organizacji i instytucji,

- posiadanie proporca itp.

Zadania w poszczególnych kryteriach oceniane są w skali od 0 do 6 pkt. Za każdą formę aktywności każdy z członków Jury może przyznać:

0 - 4 pkt.

0 – 3 pkt.

0 – 3 pkt.

0 – 6 pkt.

0 – 6 pkt.

Ponadto Jury może przyznać od 0 do 6 pkt. za sposób przygotowania dokumentacji z działalności drużyny (zaangażowanie młodzieży w przygotowanie dokumentacji, różnorodność przesłanych materiałów, estetykę itp.).Do konkursu przystąpić mogą drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych powyżej od a) do e) kryteriów.

Jury:

Jury jest powoływane przez organizatora konkursu. W skład jury wchodzą m.in. przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP. Zadania jury:

Ocena nadesłanych zgłoszeń i wyłonienie zwycięzcy,

Sporządzenie protokołu zawierającego wyniki konkursu.

Jury zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności załączonych dokumentów, może również zasięgnąć informacji na temat zgłoszonych drużyn w oddziałach ZOSP RP, a także dokonać weryfikacji zgłoszenia w terenie. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu nadesłanych zgłoszeń jury może przyznać wyróżnienia. Orzeczenia jury są ostateczne.

Dokumentacja:

Podstawowym dokumentem jest formularz zgłoszenia, do którego należy dołączyć dokumentację poświadczającą prawdziwość przedstawionych informacji, np. wycinki z gazet, zdjęcia, filmy, kserokopie dokumentów itp.

Nagrody:

Nagrodę dla zwycięskiej drużyny i opiekuna MDP funduje organizator konkursu. Zwycięzcy ponadto zostają zaproszeni na finał ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez ZG ZOSP RP, podczas której nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagrody.

Postanowienia końcowe:

Konkurs organizowany jest, co roku na szczeblu ogólnopolskim. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej ZG ZOSP RP oraz na łamach czasopisma „Strażak”. Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za miniony rok kalendarzowy. Drużyna, która zwycięży w danym roku uzyskując tym samym tytuł „Najlepsi z Najlepszych” nie podlega ocenie przez kolejne trzy lata swojej działalności. Tym samym uprawniona jest do zgłoszenia do konkursu dopiero czwartego roku działalności od wygrania. Przesłanie dokumentacji konkursowej z zakresu działalności MDP (zdjęcia, filmy, kopie dokumentów itp.) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Organizatora do nieodpłatnych wydawnictw, wystaw, prezentacji oraz innych form popularyzujących ochronę przeciwpożarową i promujących działalność ZOSP RP, OSP i MDP.

 

Załącznik

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Nazwa drużyny: ………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………...

Drużyna działa przy: ……………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………woj. ………………………………………...

Telefon kontaktowy i email: ……………………………………………………………………

Rys historyczny drużyny: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Realizacja kryteriów

 

Lp

Kryteria

Opis

Sposób dokumentacji

 

podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

(…)

 

 

 

 

propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

(…)

 

 

 

 

rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

(…)

 

 

 

 

organizowanie działalności kulturalno – oświatowej i historycznej w środowisku

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

(…)

 

 

 

 

organizacja MDP

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

(…)

 

 

 

 

Inne osiągnięcia: ……………………...………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Charakterystyka opiekuna MDP*:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Wskazane, by charakterystyki opiekuna MDP dokonali członkowie drużyny

Dane podmiotu zgłaszającego drużynę i opiekuna MDP do konkursu:

Nazwa podmiotu: ………………………………..……………………………………………...

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...

Adres: …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy i email: ……………………………………………………………………

 (miejscowość, data)                                                                                      (pieczęć i podpis)

 

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez Zarząd Główny ZOSP RP moich danych osobowych na potrzeby działalności statutowej.

Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że:

Administratorem danych jest Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP, ul. Oboźna 1, Warszawa Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,

Dane osobowe podawane są dobrowolnie.

……………………………….……..                                      ……………………….......

(miejscowość, data)                                                                        (pieczęć i podpis)

Załączniki:

Skład drużyny

Aktualne zdjęcie

Inne załączniki dotyczące realizacji kryteriów

 

 

Powrót do listy