photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Podsumowanie kampanii sprawozdawczej

19-09-2015 18:59:41

Informacja zbiorcza z przebiegu

 walnych zebrań sprawozdawczych

w ochotniczych strażach pożarnych za rok 2015 na terenie działania Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w JAŚLE

 powiat jasielski, województwo podkarpackie

 

1. Liczba OSP 98, w tym: „S” 96, w KSRG 17, w zakładach pracy 0, zarejestrowanych w KRS 96, mających: NIP 85, REGON 94, konto bankowe 63.

2. Liczba członków: czynnych 3808, honorowych 346, wspierających 264,

Liczba członków razem: 4418, w tym kobiet 323.

3. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych 8, członkiń 88,

4. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 42, członków 473,

w tym:  dziewcząt 125, chłopców 348,

5. Przy OSP działają: - orkiestry 1, z osobami 35,

6. W zebraniach uczestniczyli członkowie:  czynni  1430, honorowi 38,wspierający 32, MDP 156, członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego /równorzędnego/ 101, powiatowego 50, wojewódzkiego 13, członkowie władz krajowych ZOSP RP 1, przedstawiciele PSP 40, przedstawiciele samorządów terytorialnych 79,

7. Strażnice OSP w budowie (nowe) 2 strażnice, w Dębowcu i Czeluśnicy

8. Strażnice OSP w rozbudowie (remoncie)  14 strażnic. W rozbudowie: Jasło Żółków, Bieździadka Wieś, Siedliska Żmigrodzkie, Harklowa, Brzezówka, Łajsce. W remoncie: Lipnica Dolna, Dzielec, Jasło Hankówka, Myscowa, Makowiska, Dobrucowa, Umieszcz, Wrocanka.

9. W okresie sprawozdawczym oddano do użytku 1 strażnice OSP w Mytarce, 

10. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP :

- wojewódzkich: liczba uczestniczących OSP 3 (Brzyska, Krempna i Skołyszyn), z tego sekcji: męskich 1,kobiecych 1, MDP: dziewczęcych 1, chłopięcych 1,

11. Szkolenie w OSP :

z zakresu szkolenia podstawowego przeszkolono 172 osób, potrzeby 338 osób,

kierowców, konserwatorów sprzętu ratowniczegoprzeszkolono 0 osób, potrzeby 73 osób,

z zakresu ratownictwa technicznego:przeszkolono 51 osób, potrzeby 95 osób,

z zakresu kierowania ruchem drogowym przeszkolono 0 osób, potrzeby 66 osób,

na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy przeszkolono 30 osób, potrzeby 74 osób,

z zakresu działań p.powodziowych przeszkolono 0 osób, potrzeby 179

z zakresu zabezpieczenia LPR przeszkolono 0 osób, potrzeby 26

pilarzy przeszkolono 20 osób, potrzeby 72

dowódców OSP: przeszkolono 16 osób, potrzeby 117 osób,

naczelników OSP przeszkolono 0 osób, potrzeby 106 osób,

12. W okresie sprawozdawczym zakupiono 4 samochody pożarnicze w tym 3 nowe: Skołyszyn średni, Glinik Polski i Harklowa lekkie oraz 1 używany Toki , uzyskano przy tym dopłatę poprzez Związek OSP RP w wysokości 250 000 zł.

13. Liczba samochodów pożarniczych ogółem - 134, w tym: lekkie – 68 w tym: do 10 lat – 27, 11- 20 lat - 10, 21-30 lat – 19, 31 i więcej – 12. Średnie 53 w tym: do 10 lat – 12, 11-20 lat – 1, 21-30 lat – 11, 31 i więcej – 29, ciężkie – 8 w tym :  do 10 lat – 1, 11-20 lat - 2,21-30 lat – 2, 31 i więcej – 3, inne 1 podnośnik SH Skołyszyn (21-30 lat), operacyjne 4 (do 10 lat Harklowa, Kołaczyce, Dębowiec, Osiek Jasielski).

14. Ważniejsze problemy omawiane podczas zebrań wymagające rozwiązania na szczeblu powiatu, województwa, krajowym (podać problemy i OSP, której dotyczą):

- Brak środków w samorządach na pokrycie wszystkich potrzeb jednostek OSP w tym wymianę przestarzałego ponad 30-35 letniego taboru samochodowego. Za małe środki w nowej perspektywie RPO WP na lata 2014-2020. Trudności w otrzymaniu przez samorządy dotacji z WFOŚiGW.

- Za wysokie wymagania dla członków OSP w zakresie szkolenia np. Naczelników OSP . Dokonać weryfikacji programu szkoleń z 2006r.

-Obecne regulaminy zawodów powinien zostać zmieniony (coraz mniej jednostek bierze udział w zawodach, nie dysponują drogimi pompami Tohatsu, rygorystyczne punkty karne nie sprzyjają odpowiedniej atmosferze itp.) Nie wszystkie jednostki dysponują sprzętem i torem przeszkód dla MDP (regulamin tylko dla wybranych).

- W dalszym ciągu informacja zbiorcza z kampanii z Systemu OSP nie jest kompatybilna z wersją papierową, co utrudnia rzetelne sporządzanie informacji. Dane mogą się różnić.

- Coraz więcej zadań nakłada się na OSP, przez co zwiększają się koszty utrzymania jednostek przez samorządy (przeglądy okresowe narzędzi h ydraulicznych, obuwia, aparatów ODO, agregatów prądotwórczych). Rozważyć możliwość finansowania przeglądów ze środków w ramach KSRG.

- Brak jest w KP PSP Jasło bezpłatnego punktu przeglądu aparatów ODO (gminy muszą zawierać prywatne umowy z funkcjonariuszami PSP).

- .Dofinansowanie przez Związek i KG PSP średnich samochodów dla jednostek z KSRG winno być wyższe. W 2015 roku przyznać dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święcany.

- Zły stan techniczny wielu strażnic wymagających kapitalnych remontów lub modernizacji. Brak środków w samorządach na ich remonty, modernizację lub budowę nowych. Podjąć rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie możliwości finansowania tych zadań z budżetu województwa, na wzór programu „Małopolskie remizy” realizowanego od kilku lat. Udzielić wsparcia finansowego dla OSP Dębowiec w celu pozyskania środków na dokończenie budowy nowej strażnicy.

- Małe limity na bezpłatne szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

- Przyspieszyć prace legislacyjne dotyczące kierowców samochodów uprzywilejowanych w OSP. (w przypadku braku zmian w zapisach ustawy od 2016r. nie będzie miał kto wyjechać samochodami z remiz OSP)

- Wysokie opłaty na obozy dla członków MDP.

-  małe środki w Zarządzie Oddziału Powiatowego na realizacje zadań statutowych. 1000 zł na rok nie wystarczy na pokrycie kosztów korespondencji, zakupu materiałów biurowych, organizacji posiedzeń czy szkoleń, nie mówiąc o zakupie dyplomów, upominków, pucharów na turnieje wiedzy, zawody, podróży służbowych w celu obsługi zebrań i uroczystości itp.

- Wystąpić z wnioskiem do ZOW ZOSP RP w Rzeszowie o opracowanie nowych zasad dofinansowania do ubrań koszarowych, specjalnych oraz umundurowania wyjściowego aby dofinansowaniem objęta była całkowita ilość zamówionego asortymentu. Obecnie dofinansowuje się tylko jego część, o ilości dofinansowanych kompletów ubrań, mundurów odbiorca dowiaduje się w chwili odbioru zamówienia.

- Coraz większa „biurokracja” w OSP. Wystąpić z wnioskiem do ZOW ZOSP RP w Rzeszowie o podjęcie starań w celu ograniczenia dokumentacji sprawozdawczej OSP m.in. uproszczenie wzorów sprawozdań, skrócenie raportu OSP.

 

Powrót do listy